Loading

Trick ง่ายๆ ก่อนตะลุยยุโรป-เชงเก้น

หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศโซนยุโรปคุณควรทำความเข้าใจกับข้อกำหนดของข้อตกลงเชงเก้นก่อนจะไป ข้อตกลงเชงเก้นเป็นสนธิสัญญาที่สร้างเขตกลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 26 ประเทศในยุโรป โดยมีข้อดีคือสามารถขอวีซ่าเชงเก้นเพียงที่เดียวโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าทุกประเทศที่คุณจะไปสำหรับการท่องเที่ยวในระยะสั้นการเดินทางธุรกิจหรือการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ไม่ใช่กลุ่มประเทศเชงเก้น เนื่องจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นหลายแห่งสามารถให้นักท่องเที่ยวทุกคนจะสามารถอยู่ในประเทศเหล่านั้นได้เต็มระยะเวลาสามเดือน โดยเรามีข้อแนะนำเล็กๆ น้อยๆ สำหรับคุณก่อนจะไปท่องเที่ยวกัน

  1. หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อยหกเดือนในหนังสือเดินทางของคุณทุกครั้งที่คุณเดินทางไปต่างประเทศ โดยคุณควรตรวจสอบวันหมดอายุในหนังสือเดินทางของคุณอย่างละเอียดก่อนที่จะเดินทางไปยุโรปโดยเฉพาะหนังสือเดินทางเด็กซึ่งมีอายุห้าปีไม่เกิน 10 ปีคุณจะต้องพกหนังสือเดินทางเมื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นในเขตเชงเก้นทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่มีการตรวจสอบชายแดนในเวลานั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถขอให้มีการตรวจสอบคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากหนังสือเดินทางของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดของเชงเก้นคุณอาจจะถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องบินโดยสายการบินที่จุดเริ่มต้นหรือในขณะที่กำลังเปลี่ยนเครื่อง ถูกปฏิเสธการอนุญาติเข้ามาในเขตเชงเก้นโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่คุณจะอยู่ และเจ้าหน้าที่อาจสั่งห้ามการเข้าประเทศของคุณหากคุณคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามที่กำหนดไว้

  2. วีซ่า สำหรับคนที่ยังไม่มีวีซ่าเชงเก้นสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดการขอวีซ่าเชงเก้น และข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ (ลิ้งค์เชงเก้น)ปกติแล้วประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้นอาจขอความร่วมมือในการการตรวจคนเข้าเมืองได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สำหรับพลเมืองของสหรัฐอเมริกาควรพกพาหนังสือเดินทางของสหรัฐฯ ตลอดเวลาเมื่อเดินทางไปเข้าและออกในเขตเชงเก้น